Testy i badania na nietolerancje pokarmowe

wtorek 08:14 - 18.04.2017
Ocena Użytkowników (5 Ocen)
4.80
Testy i badania na nietolerancje pokarmowe
Nietolerancje pokarmowe to grupa schorzeń bardzo powszechnie występujących w Polsce i na świecie - wymienia się 2 główne rodzaje nietolerancji: te rozwijające się w konsekwencji niewłaściwej reakcji układu immunologicznego na dany rodzaj żywności lub te występujące na skutek konkretnej mutacji obecnej w naszym materiale genetycznym. W przebiegu nietolerancji pokarmowych mogą występować bardzo różne niespecyficzne objawy, co znacznie utrudnia prawidłowe zdiagnozowanie problemu - schorzenia te można wykryć przy pomocy odpowiednich testów i badań na nietolerancje pokarmowe.

Testy na nietolerancje pokarmowe zależne od przeciwciał IgG

Nietolerancje pokarmowe zależne od przeciwciał IgG są uznawane za najczęściej wykrywany typ nadwrażliwości pokarmowej - w ich przebiegu dochodzi do nadmiernej produkcji przeciwciał IgG swoistych dla poszczególnych produktów spożywczych (alergenów), co z kolei prowadzi do występowania różnorodnych objawów. Ten typ nietolerancji pokarmowej może pojawić się u osób w każdym wieku.

W powstawaniu IgG zależnych nietolerancji pokarmowych największe znaczenie odgrywa bariera jelitowa, do zadań której należy ochrona przed przedostawaniem się do krwiobiegu takich szkodliwych związków jak niewłaściwe produkty trawienia, fragmenty nieprawidłowych komórek jelitowej flory bakteryjnej czy chorobotwórcze wirusy i bakterie. Zaburzenie czynności bariery jelitowej sprawia, że substancje te przenikają do krwiobiegu i wywołują miejscową reakcję zapalną - dochodzi do powstawania kompleksów przeciwciał i alergenów. Kompleksy te są następnie rozprowadzane przez układ krążenia i mogą osadzać się w różnych miejscach organizmu, co skutkuje występowaniem dolegliwości. Bariera jelitowa może ulec uszkodzeniu w wyniku działania wielu różnych czynników, wśród których wymienia się długotrwałe przyjmowanie niektórych leków (np. antybiotyków), stosowanie radioterapii lub chemioterapii, przewlekły stres, infekcje bakteryjne i wirusowe, zatrucia pokarmowe, interwencje chirurgiczne czy przewlekłe choroby autoimmunologiczne czy nowotworowe.

Dolegliwości spowodowane IgG zależnymi nietolerancjami pokarmowymi występują zazwyczaj po upływie od 24 do 96 godzin od spożycia danego produktu. Wśród nich wymienia się takie objawy jak wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia, biegunki czy mdłości, ale również silne bóle głowy, przewlekłe zmęczenie, zmiany skórne, zaburzenia widzenia, problemy ze snem, bóle mięśni i stawów, osłabienie organizmu. IgG zależne nietolerancje pokarmowe są odwracalne - przywrócenie prawidłowej czynności jelit, ograniczenie spożycia lub całkowite wyeliminowanie z jadłospisu szkodliwego składnika doprowadzi do ich cofnięcia.

Nietolerancję zależną od przeciwciał IgG można wykryć przy pomocy testów pokarmowych z krwi - takim badaniem jest IMMUNOdiagDIETA. Test ten opiera się na pomiarze we krwi stężenia przeciwciał IgG4 swoistych dla 44, 88 lub 280 pokarmów z takich grup jak owoce, warzywa, nabiał, mięso, ryby, owoce morza, orzechy, nasiona, zboża glutenowe czy zboża bezglutenowe.

Pakiet badań w kierunku nietolerancji pokarmowych

Dolegliwości takie jak przewlekłe zmęczenie, bóle brzucha, biegunki, wzdęcia czy migreny często występują w przebiegu nietolerancji pokarmowych. Jeżeli więc obserwujesz takie objawy u siebie, wykonaj badanie w kierunku nietolerancji najpowszechniejszych produktów spożywczych.

Dostępne testy na nietolerancje pokarmowe to:

IMMUNOdiagDIETA - 44 alergeny IgG

IMMUNOdiagDIETA - 88 alergenów IgG

IMMUNOdiagDIETA - 280 alergenów IgG

Dowiedz się więcej

W raporcie z badania przedstawione jest ilościowe oznaczenie poziomu przeciwciał wraz z odpowiednim komentarzem. Wyniki ilościowe pokazane są w siedmiostopniowej (0-6) skali RAST/EAST - wynik w klasie zero to wynik negatywny (oznaczający brak nietolerancji), wynik w klasie 1, 2 lub 3 świadczy o słabo wyrażonych symptomach lub braku objawów nietolerancji IgG zależnej, natomiast rezultat w klasie 4, 5 lub 6 oznacza występowanie dolegliwości spowodowanych nietolerancją. IMMUNOdiagDIETA jest więc prostym, bezpiecznym i wiarygodnym testem na nietolerancje pokarmowe, pozwalającym na wyodrębnienie produktów bezpiecznych dla organizmu oraz produktów mających na niego negatywny wpływ. Dzięki temu możliwa jest taka personalizacja naszego sposobu odżywiania, aby wyeliminować dokuczliwe dolegliwości, a także poprawić swój stan zdrowia i samopoczucie. Wynik badania na nietolerancje jest podstawą do wdrożenia diety całkowicie eliminującej spożycie szkodliwego produktu lub do wdrożenia diety rotacyjnej, która opiera się na spożywaniu produktów bezpiecznych i nietolerowanych na zmianę - takie działania doprowadzą do osłabienia lub całkowitego cofnięcia się danej nietolerancji pokarmowej IgG zależnej.

Niewykryte i nieleczone nietolerancje mogą przyczynić się do rozwoju takich schorzeń jak otyłość, cukrzyca, przewlekłe niedożywienie czy niedokrwistość - dzięki przeprowadzeniu testu na nietolerancje pokarmowe możliwe będzie uniknięcie takich komplikacji.

Badania genetyczne na nietolerancje pokarmowe

Nietolerancje pokarmowe rozwijają się również na skutek obecnych w naszym DNA predyspozycji genetycznych (mutacji, polimorfizmów) - w tym przypadku w ich diagnostyce wykorzystywane są badania genetyczne. Testy genetyczne na nietolerancje pokarmowe opierają się na analizie materiału genetycznego osoby badanej w celu wykrycia szkodliwych mutacji. Analiza ta odbywa się w wyspecjalizowanym laboratorium genetycznym przy zastosowaniu takich technik biologii molekularnej jak sekwencjonowanie. Badania genetyczne na nietolerancje pokarmowe są bezpieczne, proste i bardzo wiarygodne (ich czułość wynosi ponad 99%), DNA niezbędny do testu izolowany jest najczęściej z próbki śliny lub próbki krwi pacjenta.

Wynik raz wykonanego badania genetycznego pozostaje aktualny przez całe życie osoby badanej, ponieważ materiał genetyczny każdego z nas nigdy się nie zmienia.

Test genetyczny na nietolerancje pokarmowe wykonywany jest więc jednorazowo w dowolnym momencie życia, nie ma również żadnych przeciwwskazań do jego przeprowadzenia (jest on niezależny od aktualnego stanu i sposobu odżywiania pacjenta).

Jeżeli badanie genetyczne na nietolerancję pokarmową potwierdzi obecność mutacji odpowiedzialnej za rozwój tego schorzenia, możliwe będzie zastosowanie odpowiedniego leczenia (najczęściej jest to dieta eliminacyjna) w celu ustąpienia dokuczliwych symptomów i uniknięcia groźnych powikłań w przyszłości.

Do najczęściej występujących nietolerancji pokarmowych związanych z uwarunkowaniami genetycznymi zalicza się nietolerancję laktozy oraz celiakię. Przyczyną nietolerancji laktozy jest mutacja w genie LCT - mutacja ta sprawia, że w organizmie nosiciela nie jest wytwarzana wystarczająca ilość enzymu laktazy, który jest niezbędny do trawienia laktozy. Na skutek zaburzonych procesów trawienia laktozy dochodzi do pojawienia się u chorego objawów nietolerancji, do których zalicza się między innymi nudności, odwodnienie organizmu, wzdęcia, biegunki - symptomy te pojawiają się po spożyciu produktów zawierających laktozę. Nietolerancja laktozy związana z mutacją genu LCT ujawnia się zazwyczaj dopiero w wieku dorosłym lub w okresie dojrzewania i nie jest odwracalna - leczenie choroby polega na wyeliminowaniu z diety produktów, w których znajduje się laktoza (zalicza się do nich między innymi mleko, śmietanę, kefir).

Pakiet badań genetycznych na nietolerancję laktozy

Jeżeli cierpisz na dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takie jak bóle brzucha, biegunki, wzdęcia, wymioty, wykonaj badanie genetyczne w kierunku nietolerancji laktozy.

Badanie wskaże poziom ryzyka związanego z zachorowaniem na:

nietolerancję laktozy

Dowiedz się więcej

Do rozwoju celiakii (nietolerancji glutenu) z kolei przyczyniają się obecne w DNA warianty genetyczne HLA-DQ2 i HLA-DQ8. Warianty te znajdują się u 96% wszystkich osób chorujących na nietolerancję glutenu. Gluten to białko roślinne obecne w ziarnach niektórych zbóż (takich jak pszenica, żyto i jęczmień) - u osób chorujących na celiakię powoduje on zanikanie kosmków jelitowych, co zaburza wchłanianie pokarmu i prowadzi do wystąpienia niespecyficznych objawów. Wśród nich wymienia się utratę masy ciała, wymioty, biegunki, chroniczne zmęczenie, osłabienie organizmu, bóle kości, mięśni i stawów, niedokrwistość, zaburzenia miesiączkowania czy ataki duszności. Celiakia, tak samo jak nietolerancja laktozy, jest chorobą nieodwracalną. W ramach jej leczenia należy więc stosowanie diety bezglutenowej przez resztę życia.

Pakiet badań genetycznych w kierunku celiakii

Jeżeli występują u Ciebie takie objawy jak utrata masy ciała i łaknienia, przewlekłe zmęczenie, wzdęcia czy biegunki, wykonaj badanie genetyczne w kierunku celiakii.

Badanie wskaże poziom ryzyka związanego z zachorowaniem na:

celiakię

Dowiedz się więcej

Inne testy na nietolerancje pokarmowe

Wśród innych testów na celiakię i nietolerancję laktozy wyróżnia się badanie serologiczne, biopsję błony śluzowej jelita cienkiego, wodorowy test oddechowy czy pomiar stężenia glukozy po obciążeniu laktozą.

Badania serologiczne w celiakii polegają na pomiarze stężenia charakterystycznych dla niej przeciwciał we krwi - do tych przeciwciał zalicza się przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej (tTG), przeciwciała przeciwko endomyzjum (EmA) oraz przeciwciała przeciwko deamidowanej gliadynie (DGP). Wyniki tych testów serologicznych cechują się dużą swoistością i czułością - obecność takich przeciwciał we krwi niemal jednoznacznie potwierdza występowanie celiakii, ale ich brak jej nie wyklucza, ponieważ część chorych osób w ogóle tych przeciwciał nie wytwarza.

Bardzo ważnym badaniem na celiakię jest biopsja błony śluzowej jelita cienkiego - dzięki niej możliwa jest ocena stopnia zaniku kosmków jelitowych. Badanie to polega na pobraniu co najmniej czterech niewielkich fragmentów błony śluzowej jelita - fragmenty te oceniane są następnie pod kątem obecności cech charakterystycznych dla celiakii (zaniku kosmków jelitowych, nadmiernej ilości limfocytów śródnabłonkowych oraz przerostu krypt jelitowych). Wyniki przypisywane do klasyfikacji Marsha - w klasyfikacji tej wyróżnia się 5 typów uzyskanych wyników (0-4), dla celiakii charakterystyczny jest typ drugi i trzeci.

Nietolerancję laktozy można natomiast zdiagnozować przy pomocy wodorowego testu oddechowego - polega on na pomiarze zawartości wodoru w powietrzu wydychanym przez pacjenta po spożyciu laktozy. W przebiegu nietolerancji laktozy, cukier ten nie zostaje prawidłowo strawiony i ulega nadmiernej fermentacji w jelicie grubym, co powoduje wytworzenie dużych ilości wodoru. Pierwszy pomiar zawartości wodoru w wydychanym powietrzu wykonuje się przed spożyciem laktozy - następnie należy wypić roztwór laktozy i mierzyć zawartość wodoru w powietrzu w określonych odstępach czasu (na przykład po 60 i 120 minutach od spożycia laktozy - ilość pomiarów zależna jest od placówki wykonującej test). Zbyt wysokie stężenie wodoru w wydychanym powietrzu oznacza upośledzenie trawienia laktozy.

Innym testem na nietolerancję laktozy jest pomiar stężenia we krwi glukozy po obciążeniu laktozą. Test ten polega na spożyciu przez pacjenta roztworu laktozy, po czym w około półgodzinnych odstępach czasu (przez 2 godziny) pobierane są próbki krwi. W przebiegu nietolerancji laktozy, trawienie tego cukru jest zaburzone - we krwi nie wzrasta więc poziom glukozy. Taki wynik potwierdza więc nietolerancję.

Autor tekstu: mgr Natalia Replin - specjalista ds. nietolerancji pokarmowych IgG-zależnych

Bibliografia

Atkinson W, et al; Food elimination based on IgG antibodies in irritable bowel syndrome: a randomised controlled trial. Gut. 2004 Oct;53(10):1459-64.

Bernardi D, et al.;Time to reconsider the clinical value of immunoglobulin G4 to foods? Clin Chem Lab Med. 2008;46(5):687-90.

Zar S; Food-specific IgG4 antibody-guided exclusion diet improves symptoms and rectal compliance in irritable bowel syndrome. Scand J Gastroenterol. 2005 Jul;40(7):800-7.

Poschet J, Juchheim JK; Allergie - Schritt für Schritt aus der Allergie mit dem neuen biologischen Programm. BLV Verlag, 1990.

Juchheim JK, Poschet J; Immun - Das Ernährungsprogramm zur Stärkung des Immunsystems. BLV Verlag, 1996.

Bannasch L, Junginger B; Die Körper-Geist-Seele Formel, Gräfe und Unzer Verlag, 2009

Carter J, Edwards A; The allergy exclusion diet; Hay House Inc., 2002

Zeng Q1, Dong SY et al.; Variable food-specific IgG antibody levels in healthy and symptomatic Chinese adults; PLoS OneI, 2013, Vol. 8, Issue 1, e53612

Statystyki:
0 komentarzy
2438 wyświetleń

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy - skomentuj pierwszy!

Nietolerancja laktozy

Badania genetyczne w kierunku nietolerancji pokarmowych mogą pomóc Ci zastosować odpowiednią dietę!

Nietolerancja laktozy

Dla osób cierpiących z powodu dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takich jak bóle brzucha, wzdęcia, biegunka, wymioty o niejasnej przyczynie

Test wskaże poziom ryzyka związanego z zachorowaniem na:

nietolerancji laktozy

Cena badania:

189 zł