Zdrowegeny.pl Logo

Koszyk

Regulamin

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Sklep/Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://zdrowegeny.pl/, za pośrednictwem którego Użytkownik może zawrzeć umowę o wykonanie Badania Laboratoryjnego/Badań Laboratoryjnych (dalej: Umowa). Badania laboratoryjne są wykonywane przez Usługodawcę/Spółki Współpracujące na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach bezwzględnie obowiązujących.
2. Usługodawca – Zdrowegeny.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000578730, NIP: 5213708501, Regon: 362668683.
3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamierzająca zawrzeć Umowę lub zawierająca Umowę za pośrednictwem Sklepu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w celu profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania lub poprawy zdrowia.
4. Spółka Współpracująca – oznacza Diagnostyka sp. z o.o., ul. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków (KRS: 0000381559), ALAB Laboratoria sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa (KRS: 0000040890), DF Medica Polska Misztal Spółka Jawna, ul. Zawojska 36, 02-927 Warszawa (NIP: 9512370950), VITAIMMUN sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 17, 60-149 Poznań (KRS: 0000561093), Cambridge Diagnostics (Polska) sp. z o.o., Górnośląska 4A, 00-444 Warszawa (KRS: 0000502532), Medfemina sp. z o.o., ul. Kukuczki 5/8, 50-570 Wrocław (KRS: 0000410837), HouseMed sp. z o.o., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków (KRS: 0000315649).
5. Badania Laboratoryjne / Badania – grupy badań laboratoryjnych/badania laboratoryjne albo grupy badań laboratoryjnych/badania laboratoryjne wskazane na stronie https://zdrowegeny.pl/, przy czym stanowią one usługę w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonaną w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.
6. Placówka – Punkty Pobrań prowadzone przez Usługodawcę lub Spółkę Współpracującą, wskazane na stronie internetowej Sklepu (https://zdrowegeny.pl/).
7. Indywidualny Numer (identyfikator zamówienia) – indywidualny numer przypisany do określonego Badania Laboratoryjnego wybranego przez Użytkownika.
8. Konsultacja – omówienie wyników badań wykonanych w ramach zakupionego Badania na czacie lub przez telefon z wykwalifikowanym konsultantem (diagnostą laboratoryjnym lub lekarzem).


§ 1

Niniejszy Regulamin został sporządzony w szczególności w oparciu o:
a) Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
b) Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;
c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

i określa warunki zawierania i rozwiązywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych (Badań laboratoryjnych) i Konsultacji, w tym wchodzących w skład E-Pakietów Badań, oraz sposobu korzystania ze Sklepu.

§ 2

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien spełniać poniższe minimalne wymagania:

a) posiadać komputer połączony z siecią Internet;
b) posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www;
c) posiadać adres e-mail;
d) posiadać aktywny numer telefonu.§ 3

Użytkownik za pośrednictwem Sklepu ma możliwość zawarcia drogą elektroniczną umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych tj. badań laboratoryjnych albo badań laboratoryjnych wraz z ich Konsultacją.

§ 4

Użytkownik może za pośrednictwem Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, zawierać Umowę w następujący sposób:

1. Użytkownik wybiera interesujące go badanie laboratoryjne w Sklepie;

2. Po skompletowaniu zamówienia Użytkownik ma możliwość weryfikacji swojego zamówienia poprzez zakładkę „KOSZYK”;

3. Użytkownik, chcąc zawrzeć umowę za pośrednictwem Sklepu:

1) podaje następujące dane:

a) Imię i nazwisko;

b) Adres e-mail;

c) Numer telefonu;

d) Adres do przesyłki (w przypadku badań laboratoryjnych realizowanych drogą wysyłkową);

2) składa następujące oświadczenia:

a) Akceptuję Regulamin

Niezależnie od powyższego Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych na adres e-mail lub/i numer telefonu wskazany przy zawieraniu umowy.

4. Po złożeniu oświadczeń wskazanych w pkt 3 powyżej, Użytkownik wybiera zakładkę „PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI”, dokonuje płatności ceny za pośrednictwem systemu PayU, zgodnie z postanowieniami regulaminu znajdującego się na stronie: Regulamin poland.payu.com uiszczenie ceny za wybrany badanie laboratoryjne/badania laboratoryjne stanowi zawarcie umowy;

5. Po skutecznym uiszczeniu ceny, Sklep przesyła na podany adres mailowy oraz numer telefoniczny Użytkownika Indywidualny Numer badania laboratoryjnego.

6. Jeżeli Użytkownik zakupił badanie laboratoryjne obejmujące Konsultację, na adres e-mailowy Użytkownika Sklep przesyła e-maila zawierającego informację o czynnościach niezbędnych do wykonania Konsultacji z zastrzeżeniem, że Konsultacja dotyczy wyłącznie wyników badań laboratoryjnych objętych zakupionym badaniem laboratoryjnym.


§ 5

1. Wszystkie ceny za oferowane badania laboratoryjne są w Sklepie cenami brutto i obejmują wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem wskazanych umów wyłącznie za pośrednictwem Sklepu.

§ 6

W przypadku badań laboratoryjnych realizowanych w punktach pobrań Usługodawcy lub placówek Spółek Współpracujących:

1. W celu wykonania badania laboratoryjnego/badań laboratoryjnych należy udać się do wybranej Placówki oraz okazać otrzymany Indywidualny Numer otrzymany drogą e-mail oraz SMSem, o którym mowa w § 5 niniejszego regulaminu.

2. Okaziciel Indywidualnego Numeru ma prawo zrealizować badania laboratoryjne w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu.

3. Okaziciel Indywidualnego Numeru obejmującego badanie laboratoryjne, który zawiera Konsultację, ma prawo do jej wykonania.

4. Pacjent może odebrać wyniki Badań w następujący sposób:

a) w formie elektronicznej – pobranie wyników on-line po zalogowaniu się na konto i pobraniu wyników badań na stronie Spółki Współpracujących, w której następuje pobranie tj. https://www.wyniki.diag.pl/ lub https://www.alablaboratoria.pl/view/wyniki-online. Pracownik punktu pobrań ma obowiązek rejestracji Pacjenta i wydanie mu numeru badania Pacjenta, dzięki któremu Pacjent może zalogować się do panelu wyników.

b) osobiście z Placówki, w której Badania były realizowane, po uzyskaniu informacji, iż wyniki takie są już dostępne.

W przypadku badań laboratoryjnych realizowanych w wysyłkowo przez Usługodawcę:

1. W celu wykonania badania laboratoryjnego/badań laboratoryjnych należy oczekiwać na dostarczenie drogą kurierską zestawu pobrania materiału biologicznego.

2. Po pobraniu materiału biologicznego zgodnie z załączona instrukcją w zestawie pobraniowym należy na stronie https://zdrowegeny.pl/ w zakładce MOJE BADANIE dokonać aktywacji badania, którego kolejnymi krokami są: (i) otrzymania hasła do logowania do Panelu wyników oraz (ii) zamówienie kuriera zwrotnego, który przekaże przesyłkę od Użytkownika do laboratorium. Użytkownik otrzyma drogą mailową list przewozowy, który powinien wydrukować i umieścić na przesyłce zabezpieczonego materiału biologicznego.

3. Pacjent może odebrać wyniki Badań elektronicznie przez zalogowanie się na stronie https://zdrowegeny.pl/ w zakładce MOJE BADANIE.

§ 7

1. W przypadku niemożności wykonania badania laboratoryjnego Usługodawca poinformuje Użytkownika o powyższym podając przyczyny, prosząc jednocześnie o potwierdzenie woli dalszej realizacji zamówienia w przypadku opóźnienia terminu realizacji lub chęci jego anulowania.

2. W przypadku niemożności realizacji badania laboratoryjnego lub oświadczeniu Użytkownika o anulowaniu zamówienia Użytkownik otrzyma zwrot uiszczonej kwoty z tytułu ceny zakupu Badania. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni od chwili wysłania Użytkownikowi informacji o niemożności realizacji zamówienia albo w terminie 14 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę informacji o anulowaniu zamówienia przez Użytkownika.

3. Zwrot ceny zakupu Użytkownikowi nastąpi na jego rachunek bankowy, jeśli zaś Usługodawca nie będzie mógł ustalić numeru rachunku bankowego Użytkownika, niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub pisemnie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego.

4. Użytkownik może w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy świadczenia Badania.

5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę na adres poczty elektronicznej: kontakt@zdrowegeny.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

6. W celu odstąpienia Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik Numer 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. Użytkownik nie może jednak odstąpić od umowy:

a) jeżeli Usługodawca wykonał Badanie za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Zdrowegeny.pl utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) po aktywowaniu badania w Sklepie;

c) po wykorzystaniu Indywidualnego Numeru Badania w placówce Usługodawcy lub Spółek Współpracujących;

d) po otwarciu przez Użytkownika dostarczonego mu zestawu, co uniemożliwia przyjęcie przez Zdrowegeny.pl zwrotu zestawu ze względów higienicznych i zdrowotnych.

§ 8

1. Reklamacje mogą byś składane w następujący sposób:

• na adres e-mail: kontakt@zdrowegeny.pl

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

3. W razie braku możliwości pobrania materiału niezbędnego do wykonania badań laboratoryjnych okaziciel Indywidualnego Numeru ma prawo do otrzymania zwrotu kwoty odpowiadającej uiszczonej cenie za badanie laboratoryjne.

4. W razie niewykonania badań laboratoryjnych przypisanych do Indywidualnego Numeru Badania (pomimo pobrania materiału niezbędnego do wykonania w/w badań) okaziciel jest uprawniony do żądania ponownego pobrania materiału niezbędnego do wykonania badań laboratoryjnych.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2. Korzystanie z Serwisu oraz Konta w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest zabronione.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych ważnych przyczyn:

a) zmiany profilu świadczonych usług, o ile zmiany takie nie będą prowadziły do zwiększenia obciążeń Użytkowników i nie będą naruszały interesów;

b) zmiany możliwości technicznych; oraz

c) zmiany przepisów prawa;

w zakresie, w jakim powyższe zdarzenia mają wpływ na warunki świadczenia przez Diagnostyka usług określonych w Regulaminie lub postanowienia Regulaminu.

Załącznik Numer 1 do Regulaminu:

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ZDROWEGENY.PL

Załącznik Numer 2 do Regulaminu:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

© 2024 Zdrowegeny.pl

powered by greenlogic