Regulamin sklepu internetowego Zdrowegeny.pl

§1 Określenie Przedsiębiorcy

Właścicielem i administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: zdrowegeny.pl jest Zdrowegeny.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świeradowskiej 44b w Warszawie, adres poczty elektronicznej: kontakt@zdrowegeny.pl, tel. +22 123 95 55, numer rachunku bankowego: 53 1050 1025 1000 0090 3071 0678 (prowadzony przez bank ING Bank Śląski S.A.), dalej zwana Zdrowegeny.pl,

§2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej.

 1. Regulamin - Regulamin sklepu internetowego Zdrowegeny.pl,
 2. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń teleinformatycznych i oprogramowania, zapewniający bezpieczne przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci Internet, do którego Laboratorium wprowadza wyniki badań genetycznych w sposób zapewniający, że wyłącznie osoba posiadająca Kod Otwarcia, będzie mógł zapoznać się z ich wynikiem,
 3. Użytkownik - osoba fizyczną będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, która korzysta ze Sklepu lub dokonuje Zamówień za pośrednictwem Sklepu.
 4. Badanie – usługa polegająca na dostarczeniu przez Zdrowegeny.pl Użytkownikowi Zestawu, zakupieniu w Laboratorium przez Zdrowegeny.pl dla Użytkownika wybranych przez niego badań genetycznych, a następnie odebraniu od Użytkownika Zestawu zawierającego materiał genetyczny i przekazaniu Zestawu do Laboratorium, które wykona badania genetyczne, wprowadzając ich wyniki do Systemu.
 5. Deklaracja – Deklaracja świadomej zgody Pacjenta - dokument zawierający oświadczenie Użytkownika wobec Laboratorium, który dostarczany jest Użytkownikowi wraz z Zestawem
 6. Zestaw – narzędzia i pojemniki wraz z instrukcją użycia dostarczane Użytkownikowi przez Zdrowegeny.pl, służące do samodzielnego pobierania i zabezpieczenia materiału genetycznego w celu przekazania go do przebadania.
 7. Laboratorium – podmiot leczniczy określony w art.4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654), u którego Zdrowegeny.pl nabywa we własnym imieniu na rzecz Użytkownika badania genetyczne.
 8. Dzień Roboczy - każdy dzień poza sobotami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 9. Karta Badania – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o badaniu genetycznym lub zestawie badań genetycznych, które może Zamówić Użytkownik.
 10. Sklep - serwis internetowy prowadzony przez Zdrowegeny.pl dostępny pod adresem: www.zdrowegeny.pl, za pośrednictwem którego Zdrowegeny.pl prowadzi działalność gospodarczą, w postaci sprzedaży Badań.
 11. Termin Realizacji – podana w Karcie Zamówienia liczba Dni Roboczych koniecznych dla wykonania Badania.
 12. Kod Otwarcia - ciąg znaków alfanumerycznych, który jest niezbędny do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta Badania i który jest przesyłany Użytkownikowi.
 13. Konto Badania - spersonalizowana strona zawierająca informacje o postępie realizacji Badania oraz umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z wynikiem badania
 14. Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia - potwierdzenie zawarcia pomiędzy Zdrowegeny.pl i Użytkownikiem umowy Sprzedaży Badania.
 15. Urządzenie Końcowe – sprzęt elektroniczny przy użyciu którego Użytkownik korzysta ze Sklepu, posiadający połączenie z Internetem i którego oprogramowanie pozwala na przeglądanie stron internetowych zgodnych ze standardem HTML 5.
 16. Przewoźnik - podmiot, za pośrednictwem którego Zdrowegeny.pl dostarcza Zestaw Użytkownikowi i odbiera Zestaw z materiałem genetycznym od Użytkownika dostarczając go następnie do Laboratorium.
 17. Formularz Zamówienia – strona zawierająca formularz, którego wypełnienie przez Użytkownika jest wymagane do złożenia Zamówienia przez Użytkownika.
 18. Sprzedaż Badania - sprzedaż Badania dokonywana przez Zdrowegeny.pl na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu w wyniku przyjęcia Zamówienia Użytkownika.
 19. Zamówienie - zamówienie Badania złożone przez Użytkownika w Sklepie

§3 Postanowienia ogólne

 1. Tylko podmiot będący Użytkownikiem może dokonywać Zamówień w Sklepie.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Zdrowegeny.pl oraz Użytkownika, związane z korzystaniem ze Sklepu i dokonywaniem za jego pośrednictwem zakupów Badań.
 3. Zdrowegeny.pl za pośrednictwem Sklepu dokonuje Sprzedaży Badań.
 4. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto, wyrażone są w złotych polskich i zawierają koszty dostarczenia i odbioru od użytkownika Zestawu.
 5. Podstawowym środkiem porozumiewania się Zdrowegeny.pl z Użytkownikami, w tym komunikacji prowadzonej w związku z Zamówieniami, jest sieć Internet, w szczególności poczta elektroniczna, informacje na Koncie Badania, chat. Ponadto Użytkownik i Zdrowegeny.pl mogą komunikować się z telefonicznie. Zdrowegeny.pl mogą przesyłać Użytkownikowi wiadomości SMS.
 6. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania, oraz do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i z postanowieniami Regulaminu.

§4 Zamówienie, zakup, wykonanie Badania

 1. Informacje na temat parametrów, opis, dokładność, warunki wykonania oferowanych badań genetycznych znajdują się na Karcie Badania.
 2. Użytkownik składając Zamówienie podejmuje kolejne czynności techniczne na postawie instrukcji wyświetlanych: w Sklepie, otrzymywanych na adres poczty elektronicznej, za pomocą wiadomości sms lub chatem.
 3. Użytkownik może złożyć Zamówienie wypełniając Formularz Zamówienia.
 4. Przed złożeniem Zamówienia na Urządzeniu Końcowym wyświetlane jest podsumowanie zamówienia ze wskazaniem zamawianych badań i ich ceny.
 5. Użytkownik składa Zamówienie poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam i Płacę”. Kliknięcie w przycisk „Zamawiam i płacę” powoduje powstanie po stronie Użytkownika obowiązku zapłaty ceny za Zamówienie.
 6. Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik otrzyma na adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia, które będzie zawierało dane, które znajdowały się w podsumowaniu zamówienia oraz Numer Badania.
 7. Zdrowegeny.pl za pomocą Przewoźnika dostarczy Użytkownikowi na wskazany przez niego adres Zestaw, zaś Użytkownik zgodnie z instrukcją pobierze i zabezpieczy materiał genetyczny i wraz z wypełnioną i podpisaną Deklaracją przekaże go Przewoźnikowi, który dostarczy go do Laboratorium.
 8. Laboratorium po wykonaniu badań genetycznych wprowadzi ich wyniki do Systemu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością wysłaną mu na adres poczty elektronicznej.
 9. Użytkownik za pomocą Kodu Otwarcia uzyska dostęp do wyników badań genetycznych i w zapozna się z nimi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od chwili otrzymania wiadomości o ich wprowadzeniu. Po tym terminie wyniki badań zostaną usunięte z Systemu.

§5 Płatności

 1. Użytkownik dokonuje zapłaty ceny za Zamówienie za pośrednictwem systemu płatności Paymento, którego właścicielem Paymento S.A. ul. Szkolna 43, 43-100 Tychy, NIP: 634-28-07-306, KRS 0000421935,.
 2. Użytkownikowi zostanie przedstawiony regulamin płatności Paymento, który Użytkownik będzie musiał zaakceptować aby dokonać płatności tą metodą.
 3. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, które będą mu dostarczane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Po otrzymaniu przez Zdrowegeny.pl płatności od Użytkownika, Zdrowegeny.pl wyśle Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia oraz fakturę.
 5. Umowa sprzedaży Badania pomiędzy Zdrowegeny.pl jako sprzedającym a Użytkownikiem jako kupującym, zostaje zawarta z chwilą otrzymania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.
 6. W przypadku niemożności wykonania Zamówienia lub opóźnienia Terminu Realizacji, Zdrowegeny.pl poinformuje Użytkownika o powyższym, podając przyczyny, prosząc jednocześnie o potwierdzenie woli dalszej realizacji zamówienia w przypadku opóźnienia Terminu Realizacji, lub chęci jego anulowania.
 7. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia lub oświadczeniu Użytkownika o anulowaniu Zamówienia, Użytkownik otrzyma zwrot uiszczonej kwoty z tytułu ceny zakupu Badania. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni od chwili wysłania Użytkownikowi informacji o niemożności realizacji Zamówienia albo w terminie 14 dni od chwili otrzymania przez Sklep informacji o anulowaniu Zamówienia przez Użytkownika.
 8. Zwrot ceny zakupu Użytkownikowi nastąpi na jego rachunek bankowy, jeśli zaś Zdrowegeny.pl nie będzie mogła ustalić numeru rachunku bankowego Użytkownika, niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub pisemnie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego.

§6 Prawo odstąpienia od umowy i skutki odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik może w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy świadczenia Badania.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Zdrowe Geny sp. z o.o. w organizacji ul. Świeradowskiej 44b 02-662 Warszawa, adres poczty elektronicznej: kontakt@zdrowegeny.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 3. W celu odstąpienia Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik Numer 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby Użytkownik zachował termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Użytkownik nie może jednak odstąpić od umowy:
  1. jeżeli Zdrowegeny.pl wykonała Badanie za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Zdrowegeny.pl utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. po aktywowaniu badania w Sklepie,
  3. po otwarciu przez Użytkownika dostarczonego mu Zestawu, co uniemożliwia przyjęcie przez Zdrowegeny.pl zwrotu Zestawu ze względów higienicznych i zdrowotnych.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Zdrowegeny.pl zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Zdrowegeny.pl), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik poinformował Zdrowegeny.pl o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zdrowegeny.pl zwrotu płatności dokonają przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Jeżeli Użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci on Zdrowym Genom kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował o odstąpieniu od umowy.
 9. W przypadku dostąpienia od umowy i odebrania Zestawu przez Użytkownika, nierozpakowany zestaw Użytkownik powinien niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Zdrowegeny.pl o odstąpieniu od niniejszej umowy, dostarczyć lub przesłać na adres: Zdrowe Geny sp. z o.o. w organizacji ul. Świeradowska 44b 02-662 Warszawa.
 10. Użytkownik będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 11. Użytkownik odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Zestawu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Zestawu, jednakże bez jego otwierania.

§7 Reklamacje

 1. Zdrowegeny.pl zobowiązują się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia Użytkownikowi najwyższej jakości usług zgodnie z zasadami określonymi w Sklepie i Regulaminie.
 2. Użytkownik może zgłosić do Zdrowych Genów reklamację, jeżeli stwierdzi, że usługa Badania nie została wykonana, bądź została nienależycie wykonane.
 3. Użytkownik, może złożyć reklamację: w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres: kontakt@zdrowegeny.pl lub w pisemnie na adres Zdrowe Geny sp. z o.o. w organizacji ul. Świeradowska 44b, 02-662 Warszawa.
 4. Użytkownik składając reklamację powinien podać swoje imię i nazwisko, numer badania, opisać na czym polega niewykonanie, bądź nienależyte wykonanie usługi Badania oraz termin wykrycia nieprawidłowości.
 5. Zdrowegeny.pl niezwłocznie po wpłynięciu reklamacji, potwierdzą fakt jej przyjęcia Użytkownikowi za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie, podając jednocześnie numer jaki nadano reklamacji.
 6. Zdrowegeny.pl rozpoznają reklamację Użytkownika niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 7. Jeżeli Zdrowegeny.pl w żadnej formie nie ustosunkują się do reklamacji Użytkownika w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uznaje się, że Zdrowegeny.pl uznały podstawy reklamacji za uzasadnione.
 8. Zdrowegeny.pl poinformują Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie na wskazany wcześniej przez Użytkownika adres.
 9. W przypadku uznania przez Zdrowegeny.pl reklamacji Użytkownika za uzasadnioną, Użytkownik może żądać:
  1. w przypadku niewykonania usługi objętej reklamacją – zwrotu ceny zakupu tej usługi lub jej wykonania usługi,
  2. w przypadku nienależytego wykonania usługi – częściowego zwrotu ceny zakupu usługi lub należytego wykonania usługi.
 10. W przypadku nieuwzględnienia przez Zdrowegeny.pl reklamacji Użytkownika, Użytkownik:
  1. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
  2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, Zdrowegeny.pl.
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Zdrowegeny.pl, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§8 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zdrowegeny.pl świadczą następujące usługi Użytkownikom drogą elektroniczną:
  1. zawieranie przez Internet umowy o wykonanie usługi Badania
  2. przesyłanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej
  3. newsletter –przesyłany za pomocą poczty elektronicznej zbiór aktualnych informacji i ofert Zdrowegeny.pl
  4. chat – komunikator umieszczony na stronie internetowej
  5. wiadomości SMS wysyłane do Użytkownika zawierające instrukcje i informacje o etapie realizacji Badania
 3. Warunkiem świadczenia usług drogą elektroniczna jest posiadanie prze Użytkownika Urządzenia Końcowego, adresu poczty elektronicznej, telefonu komórkowego wraz z aktywna kartą SIM u polskiego operatora telekomunikacyjnego.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 5. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:
  1. dla zawarcia przez Internet umowy o wykonanie usługi Badania – wypełnienie przez Formularza Zamówienia i podanie danych obejmujących: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, oraz zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy
  2. dla przesyłania wiadomości za pomocą poczty elektronicznej – podanie w Formularzu Zamówienia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej
  3. dla zapisania się do newslettera – podanie swojego adresu poczty elektronicznej i zatwierdzenie przyciskiem zapisz, lub zaznaczenie w Formularzu Zamówienia zgody na otrzymywanie informacji handlowych
  4. dla chat – rozpoczęcie komunikacji przez Użytkownika z konsultantem za pomocą chatu dostępnego w Sklepie
  5. dla otrzymywania przez Użytkownika wiadomości SMS – podanie w Formularzu Zamówienia numeru telefonu.
 6. Warunki rozwiązywania zawartej przez Internet umowy o wykonanie usługi Badania, określają przepisy prawa, oraz określone w Regulaminie zasady odstąpienia od umowy.
 7. Warunkiem rozwiązania umowy o świadczenie usług: przesyłania wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, newslettera, chatu, otrzymywania wiadomości SMS, jest przesłanie przez Użytkownika na adres kontakt@zdrowegeny.pl oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. W takim wypadku rozwiązanie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Zdrowegeny.pl oświadczenia o wypowiedzeniu.
 8. Użytkownik ma prawo składać reklamację dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@zdrowegeny.pl lub w pisemnie na adres Zdrowe Geny sp. z o.o. w organizacji ul. Świeradowska 44b, 02-662 Warszawa.
 9. Użytkownik składając reklamację powinien podać swoje imię i nazwisko, jakiej usługi reklamacja dotyczy, opisać na czym polega niewykonanie, bądź nienależyte wykonanie usługi oraz termin stwierdzenia nieprawidłowości.
 10. Zdrowegeny.pl niezwłocznie po wpłynięciu reklamacji, potwierdzą fakt jej przyjęcia Użytkownikowi za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie, podając jednocześnie numer jaki nadano reklamacji.
 11. Zdrowegeny.pl rozpoznają reklamację Użytkownika niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 12. Jeżeli Zdrowegeny.pl w żadnej formie nie ustosunkują się do reklamacji Użytkownika w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uznaje się, że Zdrowegeny.pl uznały podstawy reklamacji za uzasadnione.
 13. Zdrowegeny.pl poinformują Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie na wskazany wcześniej przez Użytkownika adres.
 14. Zdrowegeny.pl informują, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem. Użytkownik jest narażony na zainfekowanie Urządzenia Końcowego złośliwym oprogramowaniem. Aby zmniejszyć to zagrożenie Użytkownik powinien posiadać zainstalowane aktualne oprogramowanie antywirusowe.

§9 Postanowienia Końcowe

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pomimo przeprowadzania badań genetycznych wyłącznie przez Laboratoria posiadające odpowiednią infrastrukturę i zasoby ludzkie, może dojść do ustalenia błędnego wyniku badań genetycznych. Użytkownik oświadcza, że jest mu wiadomym, że same wyniki badań genetycznych nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji o rozpoczęciu, zaniechaniu lub zmianie sposobu leczenia.
 2. Użytkownik korzystając ze Sklepu oraz Systemu nie może:
  1. dokonywać zakupów w celu dalszej odsprzedaży usług świadczonych w Sklepie,
  2. podejmować działań mających na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do danych przetwarzanych w Sklepie i Systemie,
  3. podejmować działań, które mogą powodować zakłócenie działania Sklepu lub Systemu bądź ich poszczególnych funkcji.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Zdrowegeny.pl działań Użytkownika określonych w ustępie poprzedzającym, Zdrowegeny.pl ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Sklepu lub Systemu.
 4. Zdrowegeny.pl zastrzega możliwość występowania przerw w dostępie do Sklepu i Systemu.
 5. Zdrowegeny.pl nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub niewłaściwe funkcjonowanie Sklepu lub Systemu, które wynika z przyczyn niezależnych od Zdrowegeny.pl, w szczególności:
  1. awarii po stronie Użytkownika, w tym nieprawidłowym działaniem Urządzeń Końcowych,
  2. bieżących konserwacji Sklepu i Systemu mających na celu zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania,
  3. awarii, bądź nieprawidłowego świadczenia usług u podmiotów trzecich, które świadczą usługi na rzecz Zdrowegeny.pl lub Użytkownika,
  4. awarii serwerów, lub sieci teleinformatycznych.
 6. Zdrowegeny.pl może zmienić Regulamin. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Zdrowegeny.pl, jednak nie wcześniej niż od momentu opublikowania go w pod adresem zdrowegeny.pl/regulamin.
 7. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zdarzeń mających miejsce po jego wejściu w życie, zaś dla zdarzeń mających miejsce przed jego wejściem w życie zastosowanie będzie miał poprzedni Regulamin
 8. Regulamin posiada 2 Załączniki, które są jego integralną częścią:
  1. Załącznik Numer 1 do Regulaminu – Polityka Prywatności
  2. Załącznik Numer 2 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy
 9. Wszelkie spory pomiędzy Zdrowymi Genami a Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 10. W kwestiach niezawartych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego .

Załącznik Numer 1 do Regulaminu:

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ZDROWEGENY.PL

Załącznik Numer 2 do Regulaminu:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY