Zdrowegeny.pl Logo

Koszyk

Opinie klientów - Zdrowegeny.pl

Polityka prywatności

Zdrowegeny.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako administrator danych osobowych ogranicza zbieranie informacji o Użytkownikach strony do niezbędnego minimum. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych Użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników.

§ 1

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Zdrowegeny.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000578730, NIP: 5213708501, Regon: 362668683.

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

§ 2

1. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkowników dobrowolnie, jednak niezbędne w celu:

a) zawarcia umowy o świadczenie usług zdrowotnych udzielanych przez Usługodawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit b RODO;

b) realizacji usług zdrowotnych i prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w przypadku badań genetycznych.

c) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit b RODO;

d) korzystanie przez Użytkownika z konta dostępowego do wyników badań na stronie Zdrowegeny.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w tym zapewnienie dostępu do wyników badań zgodnie z art. 9 ust. 2 lit h RODO;

e) przesyłania informacji dotyczących akcji profilaktycznych drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ) RODO;

f) przechowania danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego lub w przypadku roszczeń (art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit f RODO – w przypadku danych o stanie zdrowia).

2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ma prawo żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia, o ile obowiązek przechowywania danych nie wynika z przepisów prawa, ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak odwołanie zgody nie wpływa na działania podjęte przez Usługodawcę w czasie kiedy zgoda obowiązywała. W przypadku kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie wynikającej z art. 6 ust. lit f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit f RODO Użytkownik ma prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.3. W przypadku kiedy dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem Użytkownik ma prawo powiadomienia organu nadzorczego ochrony danych osobowych.

4. W sprawach dotyczących danych osobowych Użytkownik może kontaktować się pisząc na adres e-mail: kontakt@zdrowegeny.pl.

5. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają wyłącznie osoby upoważnione oraz podmioty lecznicze współpracujące z Usługodawcą w zakresie świadczenia usług o charakterze zdrowotnych i profilaktycznym. Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać również podmioty i organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, kiedy wynika to z obowiązku prawnego Usługodawcy lub na żądanie takich podmiotów i organów.

6. W szczególnych przypadkach, za wyraźną zgodą Użytkownika dane mogą być przekazane do państw trzecich, gdzie nie obowiązują standardy ochrony danych osobowych gwarantowane przez przepisy RODO. Usługodawca dokłada wszelkich staranności, aby przekazywanie danych odbywało się z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń na podstawie, o których mowa w art. 46 RODO, jednak nie wszystkie podmioty w państwach trzecich gwarantują adekwatną ochronę danych osobowych na podstawie przepisów RODO w związku z tym wyrażenie zgody na przetwarzanie przez te podmioty danych osobowych jest podstawą do ich udostepnienia do państwa trzeciego. Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty udostępniane są przy treści zgody lub są dostępne na stronach internetowych tych podmiotów.

7. W celu wykonania Konsultacji Usługodawca nie przekazuje żadnych danych osobowych podmiotowi prowadzącemu konsultacje, dane przekazywane są bezpośrednio przez Użytkownika z pominięciem Serwisu.

8. Za dodatkową zgodą udzieloną dobrowolnie przez Użytkownika zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach przesyłania informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do cofnięcia udzielonej powyższej zgody, o której mowa powyżej poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: kontakt@zdrowegeny.pl.

9. Inspektorem Ochrony Danych jest Dawid Bochenek, z którym można kontaktować się pisząc na adres iod@zdrowegeny.pl

§ 3

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu z przeznaczeniem polepszenia jakości korzystania ze stron internetowych Serwisu.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.

4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

5. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą Serwisu oraz partnerów, a także operatorów płatności.

8. Zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

9. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

10. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

11. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

• czas nadejścia zapytania,

• czas wysłania odpowiedzi,

• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

• informacje o przeglądarce użytkownika,

• Informacje o adresie IP.

12. Dane, o których mowa w ust. 11 nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

13. Dane, o których mowa w ust. 11 są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

14. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki z zastrzeżeniem, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu cofnięcia zgody na zbieranie cookies:

– w przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję “Narzędzia/Opcje internetowe”, a następnie w sekcji “Prywatność” zaznaczyć “Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookies;

– w przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia”, a następnie pozycję “Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji “Prywatność”;

– w przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia”, a następnie z pozycji “Preferencje” wybrać “Zaawansowane” a potem “Ciasteczka”;

– w przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję “Opcje”, a następnie “Dla zaawansowanych” oraz “Ustawienia plików cookies”.

© 2024 Zdrowegeny.pl

powered by greenlogic