Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo

poniedziałek 09:19 - 06.03.2017
Ocena Użytkowników (8 Ocen)
4.5
Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo

Test DNA na ojcostwo - metoda ustalenia ojcostwa o najwyższej wiarygodności. Badanie to pozwala wykluczyć ojcostwo ze 100% pewnością lub potwierdzić z prawdopodobieństwem 99,9999%. Test na ojcostwo może być przeprowadzone do celów sądowych lub prywatnych i możliwe jest wykorzystanie różnych rodzajów próbek materiału genetycznego (np. wymazów, krwi, mikrośladów).

Testy na ojcostwo dostępne w Polsce

Na terenie naszego kraju możliwe jest wykonanie testów DNA na ojcostwo:

Test na ojcostwo do celów sądowych zlecany jest przez sąd w ramach procesów sądowych (np. zaprzeczenia ojcostwa). Wówczas konieczne jest wykonanie testu zgodnie z określonymi procedurami - m.in. udział biegłego sądowego, obecność świadków, spisanie protokołu. Test na ojcostwo do celów prywatnych może być zlecony przez ojca, matkę albo dziecko, a przeprowadzane są w punktach pobrań lub za pomocą realizacji wysyłkowej. Do prywatnych testów na ojcostwo nie ma tak wielu wymagań prawnych, dzięki czemu można wykonać je znacznie sprawniej. Niezależnie od rodzaju wykonanego testu na ojcostwo wynik jest tak samo wiarygodny.

Ceny prywatnych testów na ojcostwo

Cena testów na ojcostwo uzależniona jest od ilości badanych markerów, efektywności laboratorium, miejsca pobrania oraz rodzaju próbek DNA. Realizacja testu na ojcostwo w punkcie pobrań jest wariantem najtańszym ze względu na brak konieczności wysyłki kurierskiej. Cena testów realizowanych wysyłkowo uwarunkowana jest rodzajem próbek materiału genetycznego wykorzystywanych w badaniu. Dodatkowym atutem testów wysyłkowych jest możliwość zrealizowania bez podawania danych personalnych osób, od których zostało pobrane DNA.

Test na ojcostwo - cena:

 • Realizacja w punkcie pobrań (wymaz od ojca, wymaz od dziecka) – cena: 499 zł sprawdź ❱
 • Realizacja wysyłkowa (wymaz od ojca, wymaz od dziecka) – cena: 529 zł sprawdź ❱
 • Realizacja wysyłkowa (wymaz od ojca, mikroślad od dziecka) – cena: 669 zł sprawdź ❱
 • Realizacja wysyłkowa (mikroślad od ojca, mikroślad od dziecka) – cena: 739 zł sprawdź ❱

Na czym polega test DNA na ojcostwo?

Testy DNA na ojcostwo pozwalają na ostateczne określenie, czy mężczyzna poddający się badaniu jest biologicznym ojcem dziecka. Klasyczne badanie na ojcostwo opiera się na porównaniu profili genetycznych dziecka i domniemanego ojca w celu potwierdzenia lub wykluczenia biologicznego ojcostwa. Do wykonania badania genetycznego na ojcostwo niezbędne są próbki DNA domniemanego ojca oraz dziecka (często dodatkowo analizowane są próbki DNA matki) - DNA może zostać pozyskany z wielu różnych źródeł, najczęściej służą do tego komórki pochodzące z wymazu z błony śluzowej policzka. Przydatne mogą być też inne próbki, do których zalicza się między innymi paznokcie, włosy, sztućce, szklankę, chusteczkę higieniczną czy zaschnięte plamki krwi - takie materiały nazywane są mikrośladami. Ponadto, w niektórych laboratoriach osobom poddającym się testowi na ojcostwo nadal pobierana jest krew - laboratoria jednak coraz częściej odchodzą od takich metod ze względu na inwazyjność poboru krwi.

Test DNA na ojcostwo w ciąży

W przypadku testu DNA na ojcostwo wykonywanego jeszcze podczas ciąży, materiał pochodzący od dziecka stanowią zawierające DNA złuszczone komórki płodu, które znajdują się w płynie owodniowym. Płyn owodniowy pobierany jest podczas badania prenatalnego (amniopunkcji) poprzez nakłucie powłok brzusznych kobiety ciężarnej. Amniopunkcja wiąże się jednak z około 1% ryzykiem poronienia, dlatego test DNA na ojcostwo podczas ciąży wykonuje się najczęściej wtedy, gdy istnieją inne wskazania do przeprowadzenia inwazyjnego badania prenatalnego. Innym sposobem na wykonanie testu na ojcostwo podczas ciąży jest pobranie od ciężarnej próbki krwi - w krwi tej krąży wolny DNA płodu. Badania takie uznawane są jednak za trudne do wykonania, dlatego na ten moment nie stosuje się ich rutynowo. Należy również zaznaczyć, że rezultat testu na ojcostwo wykonanego jeszcze podczas ciąży nie zostanie uznany przez sądy - one uznają bowiem tylko wyniki takich testów, które zostały przeprowadzone z udziałem już narodzonych dzieci.

Przebieg testu DNA na ojcostwo

Etapy testu DNA na ojcostwo w laboratorium:

 • izolacja i powielenie DNA
 • sekwencjonowanie DNA
 • ustalenie profili genetycznych badanych osób
 • porównanie markerów genetycznych
 • analiza statystyczna

Pierwszym etapem testu na ojcostwo jest wyizolowanie DNA z próbek pochodzących od osób poddających się badaniu. Uzyskana ilość DNA jest bardzo mała - można ją jednak zwiększyć przy wykorzystaniu metody PCR (reakcji łańcuchowej polimerazy). Dzięki jej zastosowaniu otrzymuje się setki tysięcy kopii DNA, które umożliwiają przeprowadzenie kolejnego etapu badania - ustalenia profilu genetycznego osoby badanej. Na tym etapie bardzo przydatny jest sekwenator, czyli urządzenie pozwalające na sprawdzenie kolejności par zasad w DNA - otrzymane dzięki niemu informacje służą do opracowania profilu DNA.

Profil genetyczny to indywidualna cecha każdego z nas, jednak profile DNA osób spokrewnionych ze sobą pokrywają się w pewnych miejscach (pokrywające się fragmenty nazywane są markerami genetycznymi). Jest to związane z tym, że połowa materiału genetycznego dziecka pochodzi od jego matki, a druga połowa od jego ojca. Dzięki temu, aby poprawnie i pewnie określić ojcostwo, wystarczy dokładnie porównać i przeanalizować profile genetyczne osób biorących udział w badaniu. Każdy z markerów genetycznych opisany jest dwoma liczbami - z potwierdzeniem ojcostwa mamy do czynienia wtedy, gdy we wszystkich ocenianych markerach zarówno u domniemanego ojca, jak i u dziecka jedna z tych dwóch liczb jest taka sama. Jeżeli liczby te są różne dla co najmniej 4 markerów - wynik badania wyklucza ojcostwo (najczęściej analizie poddawanych jest 16, 22 czy 24 markery genetyczne).

Ostatnim etapem testu DNA na ojcostwo jest analiza statystyczna, dzięki której można obliczyć procentowe prawdopodobieństwo ojcostwa - wykorzystuje się do tego specjalne oprogramowanie komputerowe. Wynik, który wynosi co najmniej 99,9999% oznacza potwierdzenie ojcostwa, jest ono natomiast wykluczane ze stuprocentową pewnością. Ojcostwa nigdy nie można potwierdzić stuprocentowo ze względu na teoretyczną możliwość posiadania takiego samego profilu genetycznego u dwóch osób ze sobą niespokrewnionych (w praktyce szansa na to jest bliska zeru).

Test genetyczny na ojcostwo

Jeżeli masz wątpliwości co do swojego biologicznego ojcostwa lub podejrzewasz, że możesz być biologicznym ojcem dziecka wykonaj proste genetyczne badanie ojcostwa. Pozwala ono na stuprocentowe wykluczenie ojcostwa lub potwierdzenie go z pewnością powyżej 99,9999%.

Dowiedz się więcej

Testy DNA na ojcostwo - dla celów sądowych, dla celów prywatnych, badanie anonimowe dla celów prywatnych

Badania DNA na ojcostwo można wykonać dla celów sądowych, dla celów prywatnych, a także można przeprowadzić je zupełnie anonimowo dla celów prywatnych.

Standardowy test dla celów sądowych zlecany jest na wniosek stron procesowych przez sąd lub prokuratora - badanie to wykonywane jest w specjalistycznym laboratorium genetyki sądowej, a jego wynik stanowi podstawę wyroków sądowych. Próbka DNA osób poddawanych badaniu pobierana jest najczęściej poprzez wymaz z błony śluzowej policzka (jest to badanie nieinwazyjne i bezbolesne), z procesu pobrania próbki sporządzany jest protokół. Próbka pobierana jest przez uprawnioną osobę po uprzednim wylegitymowaniu osób poddawanych testowi - konieczna jest przy tym obecność dwóch bezstronnych świadków (zwykle są nimi pracownicy laboratorium). W standardowym badaniu na ojcostwo dla celów sądowych wymagane jest uczestnictwo dziecka, jego matki oraz jego domniemanego ojca.

Test DNA na ojcostwo dla celów prywatnych wykonywany jest na zlecenie prywatne - z pobrania próbki materiału biologicznego może, ale nie musi być sporządzany protokół. W przypadku braku protokolarnego pobrania próbki klient sam dostarcza materiał potrzebny do testu DNA - wynik badania nie jest jednak uznawany przez sądy i nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania sądowego. Należy również podkreślić, że wszyscy prawni opiekunowie dziecka (zwykle jest to matka oraz domniemany ojciec) muszą wyrazić pisemną zgodę na przeprowadzenie takiego badania. Jeżeli jeden z prawnych opiekunów nie wyraża zgody, wykonanie testu DNA na ojcostwo możliwe jest na zlecenie sądu.

Obecnie istnieje również możliwość wykonania anonimowych testów DNA na ojcostwo - w tym przypadku nie jest wymagane podanie danych osobowych osób biorących udział w badaniu (osoby te określa się po prostu jako “dziecko”, “domniemany ojciec” czy "próbka A" i "próbka B"). Testy takie realizowane są najczęściej na odległość (ale można przeprowadzić je również w specjalnych punktach pobrań), polegają na dostarczeniu zestawu do pobrania DNA do lokalizacji wskazanej przez zamawiającego - próbki zawierające DNA pobierane są samodzielnie przez osoby poddawane badaniu. Najczęściej materiał do badania stanowi wymaz z błony śluzowej policzka, analizowane mogą być także mikroślady. Wynik testu udostępniany jest w formie elektronicznej lub pisemnej (w sposób uzgodniony ze zleceniodawcą) przy zachowaniu bezpieczeństwa danych. Wyniki testu realizowanego w ten sposób nie mogą stanowić żadnego dowodu w sądzie.

Testy DNA na ojcostwo zlecone przez sąd są często dowodem przy sądowych roszczeniach o przyznanie alimentów, a także w sytuacjach, gdy chce się zaprzeczyć domniemanemu ojcostwu. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym o ustalenie ojcostwa może wnioskować domniemany ojciec, matka dziecka lub dziecko, jednak mają na to znacznie ograniczony czas. Przy przekroczeniu dozwolonego czasu należy złożyć wniosek do prokuratury o wszczęcie postępowania. Aby uzyskać zgodę prokuratora przydatną i przekonującą argumentację stanowi wynik testu DNA na ojcostwo wykonanego prywatnie. Prywatne testy na ojcostwo ułatwiają także podjęcie decyzji dotyczącej uznania ojcostwa w przypadku dziecka nieślubnego. Uznanie ojcostwa jest oświadczeniem przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, sądem opiekuńczym lub polskim konsulem, że jest się ojcem dziecka. Upewnienie się odnośnie biologicznego ojcostwa będzie w tym wypadku istotne, gdyż poprzez uznanie ojcostwa przyjmuje się na siebie wszelkie prawa i obowiązki wynikające z rodzicielstwa.

Co w sytuacji, gdy nie jest możliwe zbadanie próbki DNA pochodzącej od ojca - ustalenie pokrewieństwa z rodziną ojca

Istnieją także sytuacje, gdy w ramach testu DNA na ojcostwo nie jest możliwe zbadanie próbki DNA pochodzącej od domniemanego ojca (gdy na przykład on już nie żyje) - są jednak dostępne metody, które pozwolą na ustalenie pokrewieństwa z rodziną domniemanego ojca (co tym samym potwierdzi lub wykluczy jego ojcostwo).

W przypadku wcześniejszej śmierci domniemanego ojca, w uzasadnionych przypadkach test DNA na ojcostwo może zostać oparty o analizę próbek zwłok pobranych podczas ekshumacji (konieczne jest do tego zlecenie sądowe). Inną metodą jest analiza śladów zebranych z przedmiotów należących do osoby zmarłej - takich jak szczoteczka do zębów, nieprana koszula, bielizna itp.

Jeżeli jednak nie ma możliwości analizy próbek materiału genetycznego pochodzących od domniemanego ojca, konieczne jest włączenie do badania próbek DNA pozyskanych od jego krewnych, na przykład jego rodziców czy rodzeństwa. Na podstawie analizy materiału genetycznego tych osób (a także DNA dziecka i często jego matki) uzyskuje się ich profile genetyczne - poddawane są one następnie analizie statystycznej, dzięki której określone jest prawdopodobieństwo pokrewieństwa pomiędzy osobami biorącymi udział w teście. W taki sposób możliwe jest na przykład sprawdzenie czy dziecko jest rzeczywiście spokrewnione z domniemanymi dziadkami oraz czy rodzeństwo posiada tego samego biologicznego ojca.

Statystyki:
0 komentarzy
1780 wyświetleń

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy - skomentuj pierwszy!

Test na ojcostwo ➜ realizacja wysyłkowa. Wymaz od ojca, Mikroślad od dziecka

 • Test genetyczny na ojcostwo pozwala na ustalenie, czy mężczyzna poddawany badaniu jest biologicznym ojcem dziecka
 • Badanie 24 markerów genetycznych
 • Badanie wykonywane jest ANONIMOWO drogą kurierską – analizowane jest DNA domniemanego ojca z wymazu oraz mikroślad od dziecka

Test wskaże poziom ryzyka związanego z zachorowaniem na:

analizę próbek w laboratorium

obsługę kurierską do laboratorium

wynik badania dostępny online

zestaw do pobrania wymazu

Cena badania:

669 zł