KSIĘGA REJESTROWA

Nr księgi 000000200611
Oznaczenie organu: W - 14

DZIAŁ I
OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA ZAKŁADÓW LECZNICZYCH
Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej 000000200611
Rubryka 2. Oznaczenie organu prowadzącego rejestr
1. Oznaczenie organu rejestrowego W - Wojewoda
2. Kod organu rejestrowego 14 - Wojewoda Mazowiecki
Rubryka 3. Firma, nazwa albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego ZDROWEGENY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rubryka 4. Adres siedziby podmiotu leczniczego, a w przypadku osoby fizycznej – adres do korespondencji
1. Ulica  ul. Świeradowska
2. Numer domu 44B
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 02-662
5. Miejscowość Warszawa
6. Numer skrytki pocztowej Brak wpisu
7. Poczta, w której udostepniona jest skrytka pocztowa Warszawa
Rubryka 5. Numer telefonu podmiotu leczniczego +48 882 173 018
Rubryka 6. Adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego tomek@zdrowegeny.pl
Rubryka 7. Adres strony internetowej podmiotu leczniczego Brak wpisu
Rubryka 8. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się siedziba albo miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego 1465058
Rubryka 10. Numer REGON podmiotu leczniczego 362668683
Rubryka 11. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu leczniczego 5213708501
Rubryka 12. Forma organizacyjno-prawna podmiotu leczniczego, oznaczona kodem resortowym stanowiącym część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 1300 - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rubryka 13. Nazwa podmiotu tworzącego oraz kod resortowy stanowiący część III systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą Brak wpisu
-
Rubryka 14. Informacje dotyczące prowadzenia działalności leczniczej
1. Data rozpoczęcia działalności leczniczej 2018-05-15
2. Data rozpoczęcia działalności leczniczej na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwanej dalej ustawą Brak wpisu
3. Okres czasowego zaprzestania działalności, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Brak wpisu
Rubryka 15. Data wpisu podmiotu leczniczego do rejestru 2018-05-15
Rubryka 16. Data zmiany wpisu do rejestru Brak wpisu
Rubryka 17. Informacje dotyczące wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru
1. Data zakończenia działalności leczniczej Brak wpisu
2. Data decyzji o wykreśleniu z rejestru Brak wpisu
3. Numer decyzji o wykreśleniu z rejestru Brak wpisu
Rubryka 18. Informacje dotyczące akredytacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych
Lp. Data wydania certyfikatu Zakres akredytacji
1
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 19. Informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego
Lp. Data udzielenia akredytacji Zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu podyplomowego, szkolenia specjalistycznego, wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
1
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 20. Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111 ustawy
1. Daty przeprowadzonych kontroli 2. Wyniki przeprowadzonych kontroli
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 21. Informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy, a w przypadku gdy podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych – także informacje o tym ubezpieczeniu
Lp. 1. Okres ubezpieczenia 2. Zakres ubezpieczenia 3. Suma gwarancyjna (dla wszystkich zdarzeń) oraz suma ubezpieczenia (dla wszystkich zdarzeń)
1
Brak wpisu Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 31. Nazwa i adres podmiotu przechowującego dokumentację medyczną po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy
1. Nazwa Brak wpisu
2. Ulica Brak wpisu
3. Numer domu Brak wpisu
4. Numer lokalu Brak wpisu
5. Kod pocztowy Brak wpisu
6. Miejscowość Brak wpisu
Rubryka 32. Podmiot został zakwalifikowany do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej NIE
ZAKŁADY LECZNICZE
Lp. 1
Rubryka 22. Nazwa zakładu leczniczego ZAKŁAD KONSULTACYJNY ZDROWEGENY.PL
Rubryka 23. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Świeradowska
2. Numer domu 44 B
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 02-662
5. Miejscowość Warszawa
6. Numer telefonu +48 22 123 95 55
Rubryka 24. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego tomek@zdrowegeny.pl
Rubryka 25. Adres strony internetowej zakładu leczniczego Brak wpisu
Rubryka 26. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy 1465058
Rubryka 27. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy) 36266868300019
Rubryka 28. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych 3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 29. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego 2018-05-15
Rubryka 30. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego Brak wpisu
DZIAŁ II
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADÓW LECZNICZYCH
Lp. 1 .
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej Telemedyczne Centrum Konsultacyjne-Diagnostyczne
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Świeradowska
2. Numer domu 44 B
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 02-662
5. Miejscowość Warszawa
6. Numer telefonu +48 22 123 95 55
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej tomek@zdrowegeny.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna 1465058
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy) 36266868300019
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjna w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna
11 Genetyka kliniczna
2
HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna
07 Choroby wewnętrzne
3
HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna
29 Położnictwo i ginekologia
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjną 2018-05-15
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną Brak wpisu
DZIAŁ III
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADU LECZNICZEGO I ICH PROFILE